FW: Opfreegjen ôfbyldings út Wetterlân foar Friesch Dagblad

Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Van: Info Bornmeer
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 12:26
Aan: Ybema, Jan
Onderwerp: RE: Opfreegjen ôfbyldings út Wetterlân foar Friesch Dagblad  
Beste Jan Ybema,

 

In de bijlage stuur ik u de aangevraagde afbeeldingen van het boek Wetterlân.

 

Mei freonlike groetnis | Met vriendelijke groet,

 

Lianne Bosma

Bornmeer | Noordboek | HL Books | Sterck & De Vreese

 

T: + (31) (0) 513 490 319

E: info@bornmeer.nl | info@noordboek.nl
| info@sterckendevreese.nl

 

Postbus 234 ~ 8400 AE Gorredijk

Hellingbaas 1 ~ 8401 JH Gorredijk

 

http://www.bornmeer.nl  | www.noordboek.nl
 | www.sterckendevreese.nl

  


Please consider the environment before printing this e-mail

 

Van: Ybema, Jan [mailto:Jan.Ybema@frieschdagblad.nl]
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 11:47
Aan: Info Bornmeer
Onderwerp: Opfreegjen ôfbyldings út Wetterlân foar Friesch Dagblad

 

Goeiemoarn,

 

Yn it Friesch Dagblad soene wy graach omtinken jaan wolle oan it boek
Wetterlân. Lân fan takomst fan Eddy Wymenga en Ysbrand Galama.

Is it mooglik dat wy dêrby guon platen út it boek ôfdrukke?

Myn foarkar soe útgean nei de platen op de siden 19, 23, 35 en 54.

Soene jim my dy yn grut formaat digitaal tastjoere kinne?

Ik hear der graach even fan.

 

Mei freonlike groetnis,

 

Jan Ybema

Friesch Dagblad

Geef een reactie